Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Průzkum podzemních vod

Průzkum podzemních vod

Zveřejněno dne: 28.5.2020
OÚ Rabakov zajistí i v letošním roce pro zájemce certifikovaný odběr a akreditovanou analýzu pitné vody z jejich individuálních zdrojů vod (studny, vrty). Pro trvale přihlášené obyvatele bude proveden odběr a analýza zdarma, pro ostatní zájemce z obce Rabakov může OÚ zajistit odběr vzorku zdarma a analýzu za cenu nabídnutou akreditovanou laboratoří ( 860,- Kč včetně DPH).
V případě zájmu je nutné se nahlásit do neděle 7.6.2020 (zavolojte, napište sms nebo email). Vlastní průzkum proběhne pravděpodobně hned v následujícím týdnu od 8.6.2020.

Odběr vzorku vody bude proveden z kohoutku v bytě do příslušné vzorkovnice. Vzorky budou ihned odvezeny do akreditované laboratoře. Vzorky budou analyzovány
v rozsahu následujícího chemického rozboru: CHSK-Mn, chloridy, dusitany, dusičnany, amoniak a amonné ionty, uhličitany, orthofosforečnany, fluoridy, sírany, hydrogenuhličitany, CO2 celkový-volný-agresivní, rozpuštěné látky sušené, pH, sumy kationtů a aniontů, tvrdost (Ca, Mg), kationty Ca, Na, K, Mn, Mg, Fe). V letošním roce nebudou prováděny mikrobiologické analýzy.

Výsledky budou předány indivuduálně formou laboratorního protokolu s odborným komentářem.

OÚ ze všech zjištěných výsledků opět zpracuje anonymní statistickou studii, jejímž cílem bude poskytnout obyvatelům přehled o kvalitě podzemních vod v katastru obce Rabakov včetně trendu vývoje koncentrací jednotlivých sledovaných látek.